Įmonės vidaus politika

ĮMONĖS DARBUOTOJŲ, KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „DAIKRA“ darbuotojų, klientų asmens duomenų saugojimo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „DAIKRA“  darbuotojų, klientų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais, gali susipažinti su darbuotojų, klientų asmens duomenimis.
 2. UAB „DAIKRA“ duomenys:

2.1. UAB „DAIKRA“  įmonės kodas 302439166.

2.2. UAB „DAIKRA“  veikla (EVRK 2 red):

2.2.1. vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, 432200.

2.3. Įmonės buveinės adresas: Sandėlių g. 30 – 6, Klaipėda.

2.4. Įmonės vadovas – direktorius Dainius Kraynas;

 1. Politikoje vartojama sąvoka Atsakingas asmuo – fizinis ar juridinis asmuo įsakymu, pagal paslaugų ar kitą sutartį, išskyrus darbo sutartį, UAB „DAIKRA“ paskirtas tvarkyti darbuotojų asmens duomenis.

II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS PRINCIPAI

 1. UAB „DAIKRA“ tvarkydama darbuotojų, klientų asmens duomenis, privalo laikytis šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:

4.1.asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais – tiek, kiek darbdavys privalo kaupti ir saugoti darbuotojų, klientų asmens duomenis, įgyvendindamas teisės aktuose nustatytas savo prievoles, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

4.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, darbuotojų, klientų nereikalaujama pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi ir nekaupiami;

4.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Jeigu reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, jie nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;

4.4. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad darbuotojų, klientų kaip duomenų subjektų, tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

 1. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir teikiami atitinkamoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės įstatymais ir teisės aktais. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš darbuotojo, kliento arba oficialiai kreipiantis į reikalingą informaciją tvarkančius ir turinčius teisę ją teikti subjektus, registrus bei informacines sistemas.
 2. UAB „DAIKRA“ darbuotojų , klientų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutarčių, įsakymų, prašymų ir kt.) tekstuose, yra saugojami nurodytais terminais vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu.
 3. Kiti darbuotojų ir buvusių darbuotojų, klientų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti archyvui.
 4. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka UAB „DAIKRA“ gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.
 5. Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina UAB „DAIKRA“ direktorius atitinkamomis organizacinėmis priemonėmis (įsakymais, nurodymais, aprašais, rekomendacijomis).

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 

 1. Darbuotojų, klientų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

10.1.darbo sutarčių, sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos;

10.2. UAB „DAIKRA“  kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;

10.3.tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;

10.4. tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti.

 1. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais UAB „DAIKRA“ tvarkomi tokie darbuotojų asmens duomenys:

11.1. darbuotojų vardai ir pavardės;

11.2. darbuotojų asmens kodai;

11.3. gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefonai;

11.4. gimimo datos;

11.5. asmens tapatybės dokumentų numeriai;

11.6. išsilavinimo dokumentai;

11.7. darbuotojų (jei reikia) kvalifikacijos dokumentai;

11.8. darbo stažą patvirtinantys dokumentai;

11.9. asmeninių banko sąskaitų, į kurias yra vedamas darbo užmokestis, numeriai;

11.10. pažymos apie darbo laiką kitoje įstaigoje (dirbančiam ne pagrindinėje darbovietėje);

10.11. medicininės knygelės.

 1. UAB „DAIKRA“ kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu yra tvarkomi:

12.1. darbuotojų asmens kodai;

12.2. informacija apie darbuotojų šeimyninę padėtį.

13.Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojų sutikimu yra tvarkomi:

13.1. gyvenamosios vietos adresai;

13.2. asmeniniai telefono numeriai;

13.3. asmeniniai elektroninio pašto adresai;

13.4. internetinių komunikavimo programėlių paskyros (Messenger, Viber, Whatsapp, Instagram, Facebook ir pan.).

 1. Tinkamų darbo salygų užtikrinimui UAB „DAIKRA“ tvarko informaciją, susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Darbuotojų asmens duomenys saugomi asmens bylose bei atitinkamose duomenų bazėse tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.
 3. Darbuotojų asmens duomenis gali tvarkyti tik direktoriaus įgalioti asmenys, kuriems duomenys yra būtini funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra privaloma atitinkamiems tikslams pasiekti.
 4. Darbuotojai, pasikeitus jų asmens duomenims, praneša apie tai UAB „DAIKRA“ administracijai.
 5. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso ar kito aktualaus dokumento).
 6. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas yra surenkami iš darbuotojo jam pateiktos užpildyti nustatytos formos anketos.
 7. Atsakingi asmenys, kurie turi teisę tvarkyti darbuotojų, klientų asmens duomenis:

20.1. UAB „DAIKRA“  vadovo įsakymu paskirtas  darbuotojas tvarko visus šios Politikos 10, 11, 12 punktuose nurodytus asmens duomenis;

20.2. duomenų bazės specialistas tvarko darbuotojų, klientų registrų administravimui reikalingus duomenis.

 1. Darbuotojai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti darbuotojų asmens duomenis, kiti atsakingi asmenys, kurie turi teisę susipažinti su darbuotojų asmens duomenimis (UAB „DAIKRA“ direktorius, buhalterė) laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

 1. Darbuotojų, klientų kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:

22.1. UAB „DAIKRA“, rinkdama darbuotojo, kliento asmens duomenis, privalo informuoti darbuotoją, klientą kokius asmens duomenis darbuotojas, klientas privalo pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės;

22.2. darbuotojas, klientas turi teisę neatlygintinai susipažinti su UAB „DAIKRA“  esančiais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. UAB „DAIKRA“, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo darbuotojo, kliento prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis;

22.3. jeigu darbuotojas, klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis kreipiasi į UAB „DAIKRA“  direktorių (raštu, žodžiu ar kitokia forma). UAB „DAIKRA“  privalo asmens duomenis patikrinti, patikslinti, papildyti ar nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

22.4. darbuotojas, klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų darbuotojo, kliento anketos ar kitų papildomų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. UAB „DAIKRA“ , gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja darbuotoją.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 1. Prieigos teisės prie asmens, kliento duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami UAB „DAIKRA“ direktoriaus įsakymu.
 2. UAB „DAIKRA“ užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų, klientų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
 3. UAB „DAIKRA“ su darbuotojų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams.
 4. UAB „DAIKRA“ užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.
 5. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į tiesioginį savo vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.
 6. Atsakingi asmenys, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Šiuose kompiuteriuose atsakingiems asmenims rekomenduojama naudoti ekrano užsklandą su slaptažodžiu.
 7. Darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, neturi būti prieinamos kitų kompiuterių naudotojams.
 8. Kompiuteriuose turi būti nuolat atnaujinama antivirusinė programa

31 Atsakingas darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. Darbuotojas slaptažodį užklijuotame voke perduoda UAB „DAIKRA“  įgaliotam atsakingam asmeniui. Slaptažodžiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik būtinu atveju.

 1. Ne rečiau kaip kartą per 6 mėn. paskirtas darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo daro kompiuteriuose esančių asmens duomenų kopijas.
 2. Darbuotojų dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos spintose arba seifuose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, nelaikomi visiems prieinamoje vietoje.
 3. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, UAB „DAIKRA“ imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.
 4. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su UAB „DAIKRA“ tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai pasirašytinai susipažįsta su Politika ir taip įsipareigoja saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per 5 metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens dokumentų tvarkymą.
 2. Politikos privalo laikytis visi UAB „DAIKRA“ dirbantys asmenys, kurie tvarko UAB „DAIKRA“ kaupiamus ir saugomus darbuotojų, klientų asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.
 3. UAB „DAIKRA“ darbuotojai su Politika yra supažindinami pasirašytinai arba supažindinami elektroninėmis priemonėmis.
 4. UAB „DAIKRA“ turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba supažindinami elektroninėmis priemonėmis.
 5. Politikos nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą gali būti laikomas darbo drausmės pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

41. Apie šią Politiką yra informuotas UAB „DAIKRA“ išrinktas įmonės darbuotojų patikėtinis ir dėl šios Politikos priėmimo su juo yra pasikonsultuota.